Menu główne

Statut

Fundacji dla osób po urazach neurologicznych

 

 

"Ja sam i mój dom służyć chcemy Panu" (JOZ 24,15)

 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 

Art.1

1.     „Fundacja dla osób po urazach neurologicznych  zwana dalej „Fundacją”, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. Nr 46 z 1991 r. poz. 203 z późn. zm.), i postanowień niniejszego Statutu.

2.     Fundacja została ustanowiona przez Annę Łukomską, zwaną dalej „Fundatorką”, aktem notarialnym, sporządzonym przez notariusza Panią Barbarą Miączewską w  Kancelarii Notarialnej w Lublinie, przy ul.Żwirki i Wigury 4/3 w dniu 19.03.2014 r., Repertorium A Nr. 660/2014

3.     Fundacja działa pod nazwą „Fundacja dla osób po urazach neurologicznych         

 

 

Art. 2

1.     Siedzibą Fundacji jest miasto Lublin.

2.     Fundacja działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

3.     Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

4.     Fundacja może tworzyć oddziały, biura, filie w kraju i za granicą.

 

Art. 3

1.     Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

2.     Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

 

Art.4

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. zdrowia.

 

Art. 5

Fundacja może ustanawiać tytuły, dyplomy i medale honorowe oraz nadawać je osobom fizycznym i prawnym, a także jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, zasłużonym w realizacji celów Fundacji lub dla samej Fundacji.

 

 

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

 

Art. 6

Celem działania Fundacji jest:

1) działalność na rzecz chorych i ich rodzin, cierpiących z powodu urazów neurologicznych,

2) działalność na rzecz ochrony zdrowia i opieki społecznej,

3) działalność charytatywna,

4) działanie na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych i członków ich rodzin,

5) nauka, edukacja, oświata i wychowanie,

6) promocja i organizacja wolontariatu,

7) działania w sferze sportu i kultury fizycznej osób chorych, niepełnosprawnych,

8) działania w sferze turystyki osób chorych i niepełnosprawnych,

9) działania w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

10) działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

11) działania na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie realizacji przez te podmioty działań w sferze zadań pożytku publicznego.

 

Art.7

1.     Fundacja realizuje swoje cele:

1) w zakresie działalności na rzecz chorych i ich rodzin, cierpiących z powodu urazów neurologicznych poprzez:

a)  kompleksowe i zespołowe działanie na rzecz osób niepełnosprawnych fizycznie po urazach neurologicznych, które ma na celu przywrócenie tym osobom pełnej lub maksymalnej sprawności fizycznej, a także zdolności do pracy i czynnego życia,

b) konsultacje ze specjalistami: neurologiem, neurochirurgiem, rehabilitantem, logopedą, psychologiem, psychiatrą,

c)  tworzenie grup wsparcia dla osób niepełnosprawnych,

d) współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej, placówkami służby zdrowia, mediami oraz innymi organizacjami krajowymi i międzynarodowymi działającymi na rzecz osób z udarem mózgu lub po innych urazach neurologicznych;

2) w zakresie działalności na rzecz ochrony zdrowia i opieki społecznej poprzez:

a) pomoc w doborze i otrzymaniu sprzętu rehabilitacyjnego oraz innych urządzeń ułatwiających opiekę nad chorym,

b) dofinansowanie kompleksowej opieki pielęgniarsko-rehabilitacyjnej oraz terapii logopedycznej prowadzonej przez wykwalifikowany personel medyczny,

c) organizacja szkoleń pielęgniarsko-rehabilitacyjnych dla rodzin i opiekunów osób po udarach i innych urazach neurologicznych,

d) organizowanie zajęć z psychoterapii, terapii ruchowej oraz szkoleń dla rodzin i opiekunów chorych osób,

e) finansowanie usług związanych z poprawą ich kondycji fizycznej i psychicznej,

f) zbieranie środków finansowych na budowę lub zakup ośrodka rehabilitacyjno-wypoczynkowego realizującego cele Fundacji;

3) w zakresie działalności charytatywnej poprzez:

a) pomoc rzeczową na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych,

b) organizowanie kwest pieniężnych,

c) organizowanie zbiórek pieniężnych wśród firm w kraju i za granicą,

d) pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych;

4) w zakresie działania na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych i członków ich rodzin poprzez:

a) organizowanie i prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej,

b) finansowanie i prowadzenie ośrodków wypoczynkowo - terapeutyczno- rehabilitacyjnych,

c) pomoc rzeczową na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,

d) wspieranie i utrzymywanie kontaktu zarówno z osobami chorymi, niepełnosprawnymi jak i ich rodzinami,

e) ułatwianie aktywności społecznej, w tym likwidowanie uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych,

f) organizowanie festiwali, festynów, konkursów, wystaw,

g) organizowanie, prowadzenie i finansowanie rehabilitacji społecznej i zawodowej, w tym organizowanie i finansowanie wyjazdów i turnusów rehabilitacyjnych,

h) przyznawanie stypendiów umożliwiających naukę osobom niepełnosprawnym,

5) w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania poprzez:

a) propagowanie rzetelnej wiedzy na temat urazów neurologicznych, ryzyka ich wystąpienia, czynników sprzyjających ich występowaniu,

b) propagowanie zachowań prozdrowotnych przeciwdziałających wystąpieniu tych incydentów neurologicznych,

c) rozpowszechnianie rezultatów badań naukowych w dziedzinie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych,

d) pomoc finansowa w specjalistycznym kształceniu personelu medycznego pracującego z osobami niepełnosprawnymi,

e) prowadzenie działalności wydawniczej, w tym wydawanie utworów osób niepełnosprawnych,

f) prowadzenie działalności informacyjnej poprzez prowadzenie portalu internetowego,

g) tworzenie nowoczesnych programów informacyjnych dla chorych oraz ich opiekunów, a zwłaszcza poprzez wydawnictwa (podręczniki, biuletyny, plakaty, ulotki, itp.), Internet oraz bezpośrednie szkolenia i spotkania;

6) w zakresie promocji i organizacji wolontariatu poprzez:

a) współorganizowanie gali wolontariatu,

b) organizowanie innych akcji wspierających wolontariat w tym w środkach masowego przekazu;

7) w zakresie działania w sferze sportu i kultury fizycznej dla osób chorych, niepełnosprawnych poprzez:

a) organizację imprez, obozów rekreacyjno – sportowych, zawodów, itp.,

b) finansowanie uczestnictwa w imprezach, zawodach, obozach rekreacyjno-sportowych, itp.,

c) promocję sportu osób niepełnosprawnych;

8) w zakresie działania w sferze turystyki dla osób chorych, niepełnosprawnych poprzez:

a) organizowanie imprez turystycznych, rekreacyjnych, festynów, pielgrzymek, wycieczek, wyjazdów turystycznych,

b) promocję turystyki osób niepełnosprawnych;

9) w zakresie działania w sferze kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji poprzez:

a) organizowanie koncertów, warsztatów muzycznych, rękodzieła i innych, wystaw, festiwali, konferencji, spotkań, pokazów teatralnych i filmowych,

b) organizowanie pokazów, muzyki i sztuki, audycji muzyczno-słownych, pokazów audiowizualnych,

c) wydawanie publikacji i produkcję artystyczną osób niepełnosprawnych;

10) w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez:

a) organizowanie, prowadzenie i finansowanie rehabilitacji społecznej i zawodowej,

b) poradnictwo zawodowe,

c) pomoc w znalezieniu pracy,

d) dofinansowanie zakupu sprzętu niezbędnego do podjęcia działalności zawodowej.

11) w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3, w zakresie realizacji przez te podmioty działań w sferze zadań pożytku publicznego poprzez:

a) realizację wspólnych projektów w zakresie działań w sferze zadań pożytku publicznego.

2.     Fundacja realizuje swoje cele opisane w art. 4 także poprzez:

1) współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji,

2) współpracę z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji.

3. Działalność wskazana w niniejszym artykule prowadzona jest w sferze zadań publicznych organizacji pożytku publicznego tak odpłatnie, jak i nieodpłatnie.

 

 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

 

Art.8

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500 złotych (słownie złotych: pięćset) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

 

Art.9

1.     Dochody Fundacji pochodzą z:

1) darowizn, spadków, zapisów,

2) dotacji i subwencji osób prawnych,

3) dochodów ze zbiórek, aukcji i imprez publicznych oraz prywatnych organizowanych przez fundację lub na jej rzecz,

4) dochodów z majątku Fundacji,

5) odsetek bankowych, dywidend i zysków z akcji i udziałów,

6) nawiązek przyznawanych przez właściwy organ

7) odpłatnej działalności statutowej

8) dochodów z działalności gospodarczej fundacji.

9) świadczeń na cel społecznych przyznawanych w trybie art.448 KC.

2.     Dochody z dotacji, darowizn i spadków oraz zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeśli ofiarodawcy nie postanowili inaczej, na zasadach przewidzianych w niniejszym statucie.

3.     W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, lecz tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

4.     Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach, zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

 

Art. 10

1.     Fundacja do realizacji swych celów statutowych może zatrudniać pracowników i pozyskiwać wolontariuszy.

2.     Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami, w tym w szczególności poprzez wspieranie przez Fundację działalności innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

 

Art. 11

1.     Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi".

2.     Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji lub pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3.     Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji lub pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.

4.     Fundacja nie może nabywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji, członkowie Rady Fundacji lub pracownicy Fundacji, oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

 

Rozdział IV. Działalność gospodarcza

 

Art. 12

1.     Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

2.     Dochody z działalności gospodarczej Fundacja przeznacza na realizację celów statutowych.

3.     Fundacja może występować jako udziałowiec lub akcjonariusz spółek prawa handlowego powołanych lub działających w celu uzyskania środków pieniężnych na realizacje celów Fundacji.

 

 

Rozdział V. Władze Fundacji

 

Art. 13

1.     Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.

2.     Zarząd Fundacji składa się od 3 do 5 osób i jest powoływany przez Fundatorkę.

3.     Zarząd Fundacji powołany jest na czas nieoznaczony. Istnieje możliwość ponownego wyboru danej osoby do składu Zarządu.

4.     Fundatorka wchodzi w skład pierwszego Zarządu Fundacji i staje na jego czele jako Prezes Zarządu.

5.     Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą:

1) rezygnacji,

2) odwołania

3) utraty praw obywatelskich lub skazania prawomocnym wyrokiem sądu,

4) śmierci członka Zarządu.

6.     Odwołanie członka Zarządu przez Fundatorkę może nastąpić w każdej chwili przed upływem kadencji określonej w ust. 1.

 

Art. 14

1.     Zarząd podejmuje działania i decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla kompetencji Fundatorki.

2.     Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

3.     Do kompetencji Zarządu należy:

1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

2) realizacja celów statutowych,

3) sporządzanie planów pracy i budżetu,

4) sporządzanie sprawozdań z działalności,

5) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

6)  reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

7) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,

8) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,

9) podejmowanie decyzji o przystąpieniu do spółek i fundacji,

10) występowanie z wnioskiem w sprawie połączenia oraz likwidacji Fundacji.

4.     Formy uchwały wymaga decyzja przekraczająca zakres zwykłego Zarządu.

5.     Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

6.     O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

7.     Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku Zarządu trzyosobowego wymagana jest obecność co najmniej dwóch członków Zarządu. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

 

Art.15

W przypadku zarządu wieloosobowego oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają łącznie dwaj członkowie Zarządu lub członek Zarządu z pełnomocnikiem, jednakże oświadczenia nie powodujące ze strony Fundacji rozporządzenia ani zobowiązania majątkowego, każdy z członków Zarządu może składać samodzielnie.

 

Art. 16

Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

 

Art. 17

1.     Do obowiązków i kompetencji Fundatorki należy:

1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,

2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Fundacji oraz udzielanie jego członkom absolutorium z działania,

3) nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji,

4) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,

5) opiniowanie rocznych i wieloletnich planów finansowych i działania Fundacji,

6) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd,

7) zatwierdzanie rocznych preliminarzy budżetowych.

2. Fundatorka podejmuje swoje decyzje w formie pisemnych uchwał. Fundatorka podejmuje uchwały na wniosek Zarządu Fundacji lub samodzielnie.

3. Fundatorka może zostać powołana do Zarządu Fundacji lub do Rady Fundacji.

 

Art. 18

1.     Możliwe jest w późniejszym terminie w przypadku znacznego rozrostu działającej Fundacji i dla efektywniejszego jej działania powołanie Rady Fundacji. Przewidziana Rada Fundacji będzie organem kontrolnym i o uprawnieniach inicjatywnych.

2.     W skład Rady Fundacji wchodzi od 3 do 7 osób, powołanych przez Fundatorkę na okres 3 lat.

3.     Odwołanie Członka Rady Fundacji przez Fundatorkę może nastąpić w każdej chwili przed upływem kadencji.

 

Art. 19

Do zadań Rady Fundacji należy:

1) nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji,

2) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,

3) opiniowanie rocznych i wieloletnich planów finansowych i działania Fundacji,

4) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,

5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności zarządu oraz udzielanie mu absolutorium,

6) nadzorowanie działalności Zarządu Fundacji i podległych mu jednostek organizacyjnych,

7) prowadzenie innych czynności z zakresu kontroli i nadzoru prac Fundacji,

8) wyrażanie zgody we wszystkich sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Zarządu a w szczególności zbycie, nabycie oraz obciążenia nieruchomości, zaciąganie kredytów oraz pożyczek, udzielanie poręczeń;

 

Art. 20

1.     Rada odbywa posiedzenia nie rzadziej niż dwa razy w roku.

2.     Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Rady, z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji lub Fundatorki.

3.     Forma zwołania posiedzenia jest dowolna. Zaproszenie na posiedzenie winno jednak dotrzeć do każdego członka Rady Fundacji.

4.     W posiedzeniu Rady może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu Fundacji.

5.     Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności połowy jej członków.

6.     Przy równowadze głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

 

 

Rozdział VI. Zmiana statutu

 

Art.21

1.     Dopuszczalne jest rozszerzenie celów Fundacji. Rozszerzenie takie dokonywane jest poprzez zmianę statutu Fundacji.

2.     Zmiana statutu Fundacji następuje na podstawie pisemnego postanowienia Fundatorki.

 

 

Rozdział VII. Postanowienia końcowe

 

Art. 22

1.     Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2.     Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3.     W sprawie połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Fundatorka.

 

Art. 23

1.     Fundacja ulega likwidacji w razie:

1) osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona;

2) w każdym czasie na podstawie postanowienia Fundatorki,

3) wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2.     Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundatorka.

3.     Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach.

 

 

Uchwalono dnia: 19.03.2014 r.        

 

Potrzebujesz pomocy?

Wolontariat

Możesz pomóc

Facebook